Politika e garancisë

Periudha e Garancisë fillon nga data e blerjes dhe përfundon në afatin e shprehur në Fletën e Garancisë.
Përpara instalimit dhe përdorimit të produktit që keni blerë, lexoni me kujdes manualin/udhëzimet e prodhuesit dhe më pas veproni në përputhje me rregullat e përcaktuara.
Ruani paketimin origjinal derisa të siguroheni që pajisja që keni blerë funksionon në rregull.
ÇFARË MBULON KJO GARANCI?
Garancia mbulon riparimin (kthimin në gjendje pune) falas të produkteve të blera, duke plotësuar njëherësh të gjitha kushtet e mëposhtme:
Defekti i produktit është me origjinë prodhimi/fabrikimi.
Produkti reklamohet pranë qendrës së servisit brenda Periudhës së Garancisë.
Produkti shoqërohet me Faturën e blerjes dhe Fletën e Garancisë.
Produkti nuk është hapur (ndërhyrje teknike) nga persona të pa autorizuar .
Shërbimi i garancisë do të kryhet në ambjentet e Dyqanit nga ku është blerë.
Shërbimi i garancisë mund të kryhet edhe në ambjentet e Klientit (nëse kërkohet nga klienti) kundrejt pagesës të Tarifës së Shërbimit tek Klienti.
Shërbimi i kryer gjatë kohës së garancisë (riparim apo zëvendësim) nuk do të sjellë shtyrje të periudhës së kësaj garancie.


PËRGJEGJËSIA JUAJ!
- Sigurohuni që të keni bërë backup të të dhënave në kompjuterin tuaj. Servisi nuk mban përgjegjësi për humbjen e të dhënave tuaja.
- Hiqini passwordin pajisjes së sjellë në servis ose pajisni punonjësin e qendrës së servisit me passwordin përkatës.
- Përpara dorëzimit në qendrën e servisit, sigurohuni që produktit ti keni hequr: flash/pendrive, cd/dvd, memory card. Servisi nuk mban përgjegjësi për humbjen e tyre.
ÇFARË NUK MBULON KJO GARANCI?
- Pajisjet/produktet të cilave u është dëmtuar/hequr/fshirë Numri Serial.
- Pjesët e konsumueshme Printer, Fotokopje, etj (toner/bojë, zhvillues, cilindër, etj).
- Software/ Programet (dëmtimi/fshirja/humbja e tyre).
- Dëmtimet fizike aksidentale, nga abuzimi, keqpërdorimi, pakujdesia ose transportimi i papërshtatshëm.
- Dëmtimet nga viruset.
- Dëmtimet/ defektet e shkaktuara nga:
Mosrespektimi i instruksioneve të instalimit të produktit dhe përdorimit të tij.
Tjetërsimi i funksionalitetit apo keqpërdorimi i kapaciteteve të produktit.
Përdorimi i produktit në ambjente të papërshtatshme (pluhur, lagështirë, dridhje, nxehtësi, fusha magnetike, etj).
Materiale të lëngshme (ujë, etj), zjarri, shkaqe natyrore apo vjedhje.
Mbitensioni elektrik ose puna me tension jashtë kufijve 230 +/- 15% dhe të përcaktuara në manualin e produktit.
- Nëse produktit i janë kryer shërbime apo instalime nga persona të pa autorizuar.
- Defektet e shkaktuara mbi produktin për shkak të lidhjes së tij me produkte të tjera, jo të blera ose të instaluara nga i njëjti dyqan, dhe jo kompatibël me produktin.
- Problemet dhe keqfunksionimet e pajisjes të shkaktuara nga përdorimi i consumable-ve jo origjinalë.
- Ekranet e monitorëve, Notebook-ve apo AIO-ve nëse kanë pika (pixel) defektoze, më pak se 3 bright pixel ose më pak se 5 dark pixel.
- Dëmtimet e plota/pjesshme të programeve apo informacioneve për shkak të defekteve të produktit.
- Dëmet te cilat mund ti shkaktohen klientit apo palëve të treta në aktivitetin e tyre, nga mosfunksionimi i produktit. Kjo është e vlefshme edhe kur ky mosfunksionim është
për shkak të defekteve që mbulohen nga garancia.

Materiali i deklaruar si difektoz, duhet t’i dërgohet dyqanit dhe shpenzimet e dërgimit janë në ngarkesë të klientit.